Loading...

จำหน่าย:

อุปกรณ์งานชั่ง

Single Point Load Cell

  • ใช้สำหรับแท่นชั่งขนาดเล็ก, เครื่องชั่งบรรจุ
พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCA

รุ่น BCA

5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100 กก.

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCL

รุุ่น BCL

1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30 กก.

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCM

รุ่น BCM

50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 กก.

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCH

รุ่น BCH

1, 1.5, 2 ตัน

พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCA

รุ่น BCA

5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100 กก.

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCL

รุุ่น BCL

1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30 กก.

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCM

รุ่น BCM

50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 กก.

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BCH

รุ่น BCH

1, 1.5, 2 ตัน

Bending and Shear Beam Load Cell

  • ใช้สำหรับแท่นชั่งพื้น, เครื่องชั่งถัง (Hopper&Tank)
พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BSA

รุ่น BSA

250, 500 กก. 1, 2, 3, 5 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BSS

รุ่น BSS (Stainless)

500 กก. 1, 2, 3, 5 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น HBS

รุ่น HBS (Stainless)

20, 50, 100, 200 กก.

พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BSA

รุ่น BSA

250, 500 กก. 1, 2, 3, 5 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น BSS

รุ่น BSS (Stainless)

500 กก. 1, 2, 3, 5 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น HBS

รุ่น HBS (Stainless)

20, 50, 100, 200 กก.

S-Beam Load Cell

  • ใช้สำหรับเปลี่ยนระบบคานชั่งเป็นระบบไฟฟ้า หรือใช้ในเครื่องชั่งถังแบบแขวน
พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น SBA

รุ่น SBA

50, 100, 200, 500 กก. 1, 2, 3, 5 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น SBS

รุ่น SBS (Stainless)

500 กก. 1, 2, 5 ตัน

พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น SBA

รุ่น SBA

50, 100, 200, 500 กก. 1, 2, 3, 5 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น SBS

รุ่น SBS (Stainless)

500 กก. 1, 2, 5 ตัน

Canister Load Cell

  • ใช้สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุก, รถไฟ, เครื่องชั่งถังขนาดใหญ่
พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น WBS, WBK (Stainless)

รุ่น WBS, WBK (Stainless)

10, 20, 25, 30, 50 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น C16BD1 (Stainless)

รุ่น C16BD1 (Stainless)

20, 30, 40 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น รุ่น CC21

รุ่น CC21

12, 24, 36 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น 750DC (Stainless)

รุ่น 750DC (Stainless)

22.5, 45 ตัน

พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น WBS, WBK (Stainless)

รุ่น WBS, WBK (Stainless)

10, 20, 25, 30, 50 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น C16BD1 (Stainless)

รุ่น C16BD1 (Stainless)

20, 30, 40 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น รุ่น CC21

รุ่น CC21

12, 24, 36 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น 750DC (Stainless)

รุ่น 750DC (Stainless)

22.5, 45 ตัน

Double Ended Shear Beam Load Cell

  • ใช้สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุก, รถไฟ, เครื่องชั่งถังขนาดใหญ่
พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น DSB-25B

รุ่น DSB-25B

25 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น SBD

รุ่น SBD

10, 20, 25, 30 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น KUBOTA Technic

รุ่น KUBOTA Technic

25, 30, 40, 50 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น DSB1

รุ่น DSB1

25 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น 75232

รุ่น 75232

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น ZY

รุ่น ZY

15, 20, 30 ตัน

พิกัดกำลังสำหรับรุ่นต่างๆ
อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น DSB-25B

รุ่น DSB-25B

25 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น SBD

รุ่น SBD

10, 20, 25, 30 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น KUBOTA Technic

รุ่น KUBOTA Technic

25, 30, 40, 50 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น DSB1

รุ่น DSB1

25 ตัน

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น 75232

รุ่น 75232

อุปกรณ์งานชั่งสำหรับโหลดเซลล์รุ่น ZY

รุ่น ZY

15, 20, 30 ตัน