Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งไฟฟ้างานพาณิชย์

รุ่น ALC

รุ่น ALC รุ่น ALC
 • คำนวณจำนวนนับทั้งหมด จากการนับหลายๆครั้งได้
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (Tare)
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
จานกลม จานแบน
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 0.3 0.6 1.2 3 6 12 30
ความละเอียด (กรัม) 0.05 0.1 0.2 0.5 0.5 , 1 1 , 2 5
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) Ø150 มม. 230 x 280 มม.

รุ่น ALH

รุ่น ALH รุ่น ALH
 • คำนวณจำนวนนับทั้งหมด จากการนับหลายๆครั้งได้
 • เก็บค่าน้ำหนักตัวอย่างได้ 10 ตัวอย่าง
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (Tare)
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 1.5 3 7.5 15 30
ความละเอียด (กรัม) 0.1 0.2 0.5 1 2
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 230 x 280 มม.

รุ่น ACH

รุ่น ACH รุ่น ACH
 • คำนวณจำนวนนับทั้งหมด จากการนับหลายๆครั้งได้
 • เก็บค่าน้ำหนักตัวอย่างได้ 10 ตัวอย่าง
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (Tare)
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 3 6 30
ความละเอียด (กรัม) 0.1 0.2 1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 246 x 290 มม.

รุ่น SBC-3

รุ่น SBC-3 รุ่น SBC-3
 • คำนวณจำนวนนับทั้งหมด จากการนับหลายๆครั้งได้
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (Tare)
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30
ความละเอียด (กรัม) 5
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 300 x 400 มม.

รุ่น TC-COUNT

รุ่น TC-COUNT รุ่น TC-COUNT
 • บันทึกข้อมูลสินค้าที่ชั่งได้ 20 รายการ
 • คำนวณจำนวนนับสะสมจากการชั่งได้ถึง 20 ครั้ง
 • ฟังก์ชั่นเตือน เมื่อชั่งได้ตามน้ำหนัก/จำนวนที่กำหนด
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 2 5 10 20
ความละเอียด (กรัม) 0.2 0.5 1 2
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 170 x 195 มม. 210 x 305 มม.